Ochrana osobních údajů

1. Všeobecná upozornění  a povinné informace

Při používání těchto internetových stránek jsou automaticky shromažďovány a ukládány různé osobní údaje a data, které umožňují Vaší indentifikaci.  Tyto zásady ochrany osobních údajů  určují, která data a údaje je možno shromažďovat, a jak s nimi nakládat. Též objasňují jak a za jakým účelem se tak děje.
Upozorňujeme na možné bezpečnostní mezery při přenosu dat v internetu  (např. při komunikaci  E-Mailem). Úplná ochrana těchto dat před zneužitím třetí stranou není možná.

Zodpovědný orgán

Zodpovědný dle evropského nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO) je:

Firma
Römheld & Moelle s.r.o.
Václavské náměstí 795/40
110 00 Nové Město, Praha 1

Zodpovědný orgán je fyzická nebo právní osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a prostředcích k zpracovávání nashromážděných osobních údajů, jako např. jména, E-mailové adresy, atd..
Pověřenou osobu ohledně ochrany osobních údajů a dat lze kontaktovat E-mailem: datenschutz@roemheld-moelle.de nebo poštou nám adresovanou s dodatkem příjemce „Datenschutzbeauftragter“.

Informace, blokování, výmaz

V rámci platných právních předpisů máte kdykoliv právo na bezplatné informace o Vašich  nashromážděných osobních údajech, a to ohledně příjemce, jejich původu  a účelu zpracování. Dále máte popřípadě také právo na jejich korekci, zablokování nebo výmaz. K tomuto nebo v případě jiných dotazů v rámci zpracování osobních údajů a dat se můžete kdykoliv obrátit uvedenou adresu v impresu.

Právo na přenos osobních údajů

Ohledně zpracovaných údajů ke kterým jste nám udělili souhlas nebo které jsou automaticky zpracovávány v rámci plnění smluv si můžete Vy nebo Vámi určená třetí osoba vyžádat výpis v běžně strojově čitelném formátu.  Pokud by jste požadovali přímý přenos Vašich údajů a dat k jinému zodpovědnému subjektu, bude tomu vyhověno pouze v rámci technických možností.

Právo na odvolání Vašeho souhlasu k zpracovávání Vašich osobních dat a údajů

Mnohé procesy ohledně zpracovávání a ukládání osobních údajů a dat jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem.  Tento Vámi udělený souhlas je možno kdykoliv odvolat.  Odvolání nemá předepsanou formu a zasílá se poštou nebo E-mailem. Právoplatnost zpracovávání prováděného na základě Vašeho souhlasu až do odvolání tím není dotčena. Odvolání se tak vztahuje vždy pouze na zpracovávání plánované po odvolání.

Právo na vznesení námitky u příslušného úřadu

V případě porušení práv ochrany osobních údajů přísluší každému právo na stížnost u příslušného úřadu. Příslušný úřad ohledně ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů příslušný místu sídla naší společnosti. Seznam a kontakty najdete  na: https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=3938

Námitka ohledně reklamní pošty

Nedovolujeme  využití zákonem uveřejněných kontaktních údajů v impresu za účelem zasílání neobjednané reklamy a informačních materiálů.  Provozovatel těchto stránek si vyhrazuje využití právních kroků v případě zaslání neobjednaných reklamních informací,  jakožto i např. ve formě spam E-mailů.

Odkazy

Na našich stránkách nabízíme odkazy na možno pro Vás zajímavé webové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za tyto cizí obsahy nepřebíráme žádnou záruku a zodpovědnost. Stránky a  obsahy těchto odkazů byli v čase  propojení z právnického hlediska překontrolovány, a shledány jako bez závadové.  Neustálá kontrola však bez konkrétního podezření na porušování zákonů není únosná. V případě, že nám bude známa skutečnost ohledně porušování zákona, budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.

2. Sběr dat a údajů na našich stránkách

Zpracovávání dat

Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pouze pokud jsou nutné k zdůvodnění, obsahové ztvárnitelnosti nebo změně právního poměru (stavové údaje). Toto zakládá na článku 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který zpracovávání dat nutných k plnění smluv nebo předsmluv umožňuje. Uživatelské údaje a data ohledně využívání našich internetových stránek zpracováváme a využíváme pouze v takovém rozsahu, abychom mohli naše služby poskytnout, nebo popř. vyfakturovat.
Nashromážděné zákaznické údaje a data budou po ukončení zakázky nebo ukončení smluvního vztahu  vymazány. Vyjma dat a údajů u zákonem danné lhůty pro ukládání


Server-Log (protokolové) soubory

Poskytovatel stránek shromažďuje a ukládá automaticky informace v tzv. Server-Log-souborech, které nám automaticky Váš internetový vyhledávač zasílá.
To jsou:
•    typ a verze internetového vyhledávače
•    používaný operační systém
•    Referrer URL (internetové stránky,  skrze kterou jste se dostali na naše stránky)
•    název aktuálně přihlášeného počítače
•    čas přístupu
•    IP-adresa

Konsolidace těchto dat s jinými zdroji není prováděna. Hlavním důvodem pro zpracovávání těchto dat je umožnit Vám  stránky  zobrazit se zarukou stability a bezpečnosti článek. 6 odst. 1 písm. f  DSGVO.

Cookies

Internetové stránky používají částečně tzv. Cookies. Cookies neobsahují žádné viry a nezpůsobují na Vašem počítači žádné škody. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka mohla být uživatelsky příjemná, efektivní a bezpečná. Cookies jsou malé textové soubory, které  ukládá na Vašem počítači  Vaš internetový prohlížeč. Nejvíce námi používané Cookies jsou tzv. “Session-Cookies”. Tyto jsou na konci Vaší návštěvy na našich stránkách automaticky smazány. Ostatní zůstávají na Vašem počítači, dokud je neodstraníte sami. Tyto Cookies nám umožňují rozpoznat Váš vyhledávač při Vaší příští návštěvě.Váš internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás informoval o uložení Cookies. Nastavit můžete povolení nebo odmítnutí pro jednotlivé případy,  odmítnoutí zcela, nebo nastavení  automatického odstranění při ukončení práce s internetovým vyhledavačem. V případě odmítnutí Cookies je možné, že stránky nebude možno plnohodnotně využívat. Cookies, které jsou nutné k provozu elektronické komunikace, nebo k poskytnutí určitých Vámi požadovaných funkcí (např. nákupní košík) budou ukládány na základě článku. 6 odst. 1 písm. f  DSGVO.  Provozovatel stránek má v zájmu umožnění poskytnutí svých bezchybných a optimalizovaných služeb nárok na ukládání Cookies. V případech ukládání jiných Cookies  (např. Cookies k analýze Vašeho vyhledávání)  jsou tyto v tomto prohlášení ošetřeny separátně.

 

Kontaktní formulář


Pokud nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše údaje z tohoto formuláře včetně Vámi udávané kontaktní data uložena za účelem zpracování poptávky či pro případ následných  dotazů . Bez vašeho souhlasu nebudou tyto údaje poskytnuty dále.
Zpracování údajů z kontaktního formuláře proběhne na základě Vašeho souhlasu (článek. 6 odst. 1 písm. a  DSGVO). Tento souhlas je možno kdykoliv odvolat  neformálním nám adresovaným E-mailem.  Právoplatnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu až do odvolání tím není dotčena. Údaje a data Vámi zadaná do kontaktního formuláře zůstávají u nás uloženy až do doby výzvy k odstranění, odvolání souhlasu k ukládání Vašich dat, nebo pominutí účelu ukládání (např. zpracovaná poptávka). Vyjma dat a údajů u zákonem danné lhůty pro ukládání.


3. Nástroje pro analýzu a reklama

Google Analytics

Tyto stránky používají funkce  služby internetové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics používá  tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které budou uloženy na Vašem počítači a které umožňují analýzu o Vašem používání internetových stránek. Prostřednictvím Cookies vytvořené informace   o používání těchto internetových stránek budou  ve většině případů přeneseny a uloženy na server Googlu v USA. Ukládání Google-Analytics-Cookies probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f  DSGVO. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem o uživatelskou analýzu používání stránek , která mu slouží k optimalizaci jeho internetové nabídky jakožto vlastní reklamy.

IP - Anonymizace

Na těchto internetových stránkách je aktivována funkce IP-Anonymizace . Touto  bude Vaše IP- adresa společností Google u zemí Evropské Unie a u členských zemí evropského hospodářství před odesláním do USA převedena do zkrácené formy. Pouze ve vyjímečných případech bude vaše IP-adresa převedena nejprve na server společnosti Google v USA v nezkrácené formě, a poté tam převedena do zkrácené formy. V pověření provozovatele těchto internetových stránek použije společnost Google tyto informace pro vyhodnocení a zhotovení reportu o Vašem užívání těchto internetových stránek, a dále pro poskytnutí dalších služeb poskytovateli internetových stránek spojených s užíváním  internetových stránek a internetu. V rámci Google Analytics od vašeho internetového vyhledávače předaná  IP-adresa nebude konsolidována s jinými informacemi společností Google.

Internetový vyhledávač zásuvné moduly

Ukládání Cookies na Vašem počítači je možno zamezit skrze nastavení Vašeho internetového vyhledávače. Upozorňujeme však, že v tomto případě nemusí být případně všechny funkce a služby k dispozici. Mimo to je možno sběr skrze Cookies vytvořených dat (včetně Vaší IP-adresy) společností Google souvisejících s Vašim používáním internetových stránek zamezit stáhnutím a naistalováním poskytnutého  Browser-Plugin odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Námitka proti sběru dat a údajů

Klilnutím na odkaz Google Analytics deaktivieren se aktivuje tvz. Opt-Out-Cookie, čímž se při Vaší příští návštěvě těchto internetových stránek zamezí sběr Vašich dat a údajů skrze Google Analytics. Více informací ohledně nakládání s uživatelskými daty a údaji u Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

4. zásuvné moduly a nástroje

Google Maps

Tyto stránky používají přes rozhrání (API) mapovou službu Google Maps.  Poskytovatel je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pro používání funkcí Google Maps je nezbytné uložení vaší IP-adresy.  Tyto informace budou převedeny na server společnosti Google v USA, kde budou uloženy.  Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos.
Důvodem používání služeb  Google Maps je oslovení  prezentace naší online nabídky a též  jednodušší vyhledávání námi uváděných geografických lokalit. Toto je též v zájmu  článku. 6 odst. 1 písm. f  DSGVO.
Více informací ohledně zpracovávání uživatelských dat a údajů najdete v prohlášení o ochraně uživatelských dat a údajů společnosti Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.